Etický kodex

I. Úvod

PKS holding a.s. a její dceřiné společnosti (dále jen „skupina PKS") tvoří podnikatelské uskupení právnických osob (koncern) působící v oboru stavebnictví ve smyslu § 79, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Skupina PKS je přesvědčena, že etické a ekonomické hodnoty jsou vzájemně provázané, a proto odmítá jakékoliv jednání, které není v souladu s platným právem anebo mravními a etickými standardy. Skupina PKS požaduje, aby všichni zaměstnanci v různých koncernových společnostech dodržovali zákony a etická pravidla a řádně plnili své povinnosti.
Skupina PKS proto přijímá tento Etický kodex, který stanovuje pravidla jednání a chování pro všechny zaměstnance bez ohledu na jejich pracovní zařazení, status nebo dobu trvání smlouvy. Kodex vychází z principů čestnosti, tolerance, zodpovědnosti, dodržování práv a respektování lidské důstojnosti. Vedoucí pracovníci jsou vzorem morálních a etických kvalit pro ostatní zaměstnance. Jsou zodpovědní za dodržování Etického kodexu u svých podřízených.
Hodnoty uvedené v tomto kodexu tvoří nedílnou součást firemní kultury a obchodní strategie. Nedodržení ustanovení tohoto kodexu bude považováno za porušení pracovní kázně v souladu se zákoníkem práce.

II. Znění Etického kodexu

Zdraví a bezpečnost

Ochrana zdraví a bezpečnost na pracovišti je jednou z našich priorit. Naše úsilí směřuje k tomu, aby nedocházelo ke zraněním. Všechny zaměstnance zodpovědně a pravidelně školíme v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Snažíme se neustále vytvářet pracovní prostředí, které podporuje bezpečnost, zdraví a duševní pohodu.

Respektování lidských práv

Usilujeme o dodržování a ochranu lidských práv. Respektujeme lidskou důstojnost. Netolerujeme žádnou formu dětské práce, věk našeho zaměstnance nesmí být nižší než 15 let. Uznáváme zvláštní potřeby zaměstnanců mladších 18 let. Zaměstnancům stanovujeme pouze takovou pracovní dobu, která plně odpovídá zákonným předpisům.

Zákaz diskriminace a rovnost příležitostí

Nediskriminujeme, se všemi jednáme stejně a všem nabízíme rovné příležitosti bez ohledu na národnost, etnický původ, věk, pohlaví, vzhled, víru, handicap, rodinný stav a sexuální orientaci. Tato firemní politika rovných příležitostí se týká všech aspektů zaměstnaneckého vztahu.

Vztahy na pracovišti

Společnost se zavazuje vytvořit prostředí, ve kterém se se zaměstnanci zachází s důstojností a úctou. Každý zaměstnanec je povinen respektovat své kolegy. Současně vyžadujeme uznávání názorů ostatních, i když se nemusí shodovat s názorem daného jedince. Pracujeme jako tým, sdílíme naše zkušenosti a znalosti. Snažíme se o otevřenou a přímou komunikaci. Chováme se k sobě vstřícně a ohleduplně. Netolerujeme nepřijatelné zacházení s našimi zaměstnanci, jako je například sexuální obtěžování nebo zneužívání, psychický nebo fyzický nátlak, šikanu, neuctivé chování, tělesné trestání, nebo hrozby takovýmto zacházením. Budujeme vztahy založené na důvěře.

Spolupráce a řešení konfliktů

Při plnění úkolů a v jednáních se svými kolegy neznevažujeme své kolegy, nezkreslujeme nebo nezatajujeme informace nezbytné ke splnění úkolu, neupřednostňujeme vlastní zájmy nebo zájmy třetí osoby před zájmy společnosti. Bezdůvodně neodmítáme potřebnou součinnost jiným kolegům při plnění pracovních úkolů. Při vzniku pracovního sporu mezi zaměstnanci aktivně, konstruktivně a odpovědně hledáme řešení takového sporu se zřetelem na zájmy společnosti, v případě nedosažení shody informujeme ihned nadřízené.

Osobní rozvoj

Věříme v naše zaměstnance, ceníme si jich a pěstujeme jejich talent. Chceme dělat maximum pro jejich rozvoj, profesní růst a zvýšení potenciálu. Našim zaměstnancům různých profesí financujeme širokou škálu školení.

Sdružovací právo a právo na kolektivní vyjednávání

Zaměstnanci mají právo zakládat spolky nebo organizace za účelem podpory a ochrany zájmu zaměstnanců. Mohou do těchto organizací vstupovat, vystupovat z nich a být v nich aktivní. Členství v těchto spolcích ale nesmí negativně ovlivňovat výkon jejich zaměstnání.

Ochrana dobrého jména společnosti

Vždy, a to i v mimopracovních aktivitách, jednáme a vystupujeme s vědomím, že reprezentujeme společnost. Vyvarujeme se takového jednání, vystupování nebo vyjádření, které může poškodit nebo znevážit dobré jméno společnosti. Nepomlouváme společnost ani kolegy. Nesdělujeme informace, které mohou společnost poškodit z hlediska obchodního, profesního a marketingového.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a českého adaptačního zákona o ochraně osobních údajů. Veškerá osobní data chráníme a nikomu dalšímu bezdůvodně neposkytujeme. Dbáme na to, aby byla uchovávána pouze na dobu nezbytně nutnou. Přístup k osobním údajům poskytujeme pouze osobám k tomu oprávněným.

Diskrétnost

Důvěrné informace jako know-how, obchodní tajemství, obchodní plány, projekty a další s nikým nesdílíme. Platí to nejen pro informace, na jejichž utajení mají zájem naše společnosti, ale rovněž naši zákazníci a obchodní partneři.

Vedení evidence

Podporujeme transparentní podnikání. Naše finanční zprávy a veškerá evidence odpovídají skutečnosti. Zaznamenáváme finanční operace tak, aby byly v souladu se zákonem a zásadami účetnictví. Důsledně evidujeme i záznamy týkající se bezpečnosti a zdraví, životního prostředí, lidských zdrojů a školení.

Dodržování pravidel hospodářské soutěže

Odsuzujeme veškeré protiprávní trestné praktiky, které by omezovaly, vylučovaly nebo manipulovaly soutěž. Netolerujeme dohody nebo spojení soutěžitelů, nekalou soutěž a zneužívání dominantního postavení na trhu.

Korupce

Odmítáme jakoukoliv formu korupce. Patří sem například úplatkářství, zpronevěra, podvody, protekce nebo střet zájmů. Od našich obchodních partnerů očekáváme, že podnikají v souladu s platnými zákony a své obchodní aktivity financují legálně získanými prostředky. Skupina PKS má Etický kodex pro smluvní partnery.

Střet zájmů

Rozhodujeme se bez ohledu na náš osobní zisk a prospěch. Vyhýbáme se situacím, ve kterých by se naše osobní nebo finanční zájmy střetly se zájmy jednotlivých společností skupiny PKS.

Majetek skupiny PKS

Majetkem skupiny PKS rozumíme majetek hmotný (nemovitosti, stroje, auta, peníze, suroviny, počítače, telefony, vybavení kanceláří a další) a nehmotný (know-how, obchodní tajemství, naše značka a další). Majetek vždy chráníme před poškozením, ztrátou, krádeží nebo zneužitím. Nikdy ho nepoužíváme k osobnímu prospěchu, např. k podnikání.

Vztahy s obchodními partnery a zákazníky

Svých obchodních partnerů a zákazníků si vážíme. Snažíme se jim rozumět, budovat s nimi dlouhodobé vztahy, chovat se férově, s úctou a řešit jejich problémy. Bereme v potaz jejich připomínky, které by mohly vést ke zlepšení kvality produktů a služeb. Každé pracovní jednání probíhá bezpodmínečně přátelskou a zdvořilou formou, v mezích slušného chování, nikdy ne z pozice síly. Vždy předáváme správné, relevantní informace. Neslibujeme nemožné, nelžeme. Co slíbíme, dodržíme. Dohlížíme na to, aby i naši smluvní partneři chápali naše morální standardy obsažené v tomto kodexu.

Naše závazky na trhu

Zakládáme si na kvalitě a uvědomujeme si, že kvalitně odvedená práce znamená přínos jak pro naše zákazníky, tak pro Skupinu PKS. Soustředíme se na neustálé zlepšování a inovace. V případě, že by se v naší práci objevily nedostatky, uznáme je v souladu s našimi smluvními závazky a podle nich je budeme i řešit.

Dary a firemní pohostinnost

Dary a firemní pohostinnost nemohou ovlivňovat, ani vyvolávat dojem, že ovlivňují naše obchodní rozhodnutí nebo rozhodnutí našich obchodních partnerů. Nesmějí příjemce dostat do pozice, že se cítí být dárci zavázán. Přípustnými dary jsou pouze předměty s nízkou nominální hodnotou, např. propagační předměty společností. Ostatní dary jsou nepřípustné a musí být případně taktně odmítnuty.

Sponzoring

Skupina PKS podporuje a může podporovat finančními prostředky a věcnými dary činnosti a příjemce v oblasti kulturní, sociální, zdravotní, v oblasti vědy, výzkumu, školství a vzdělávání, ekologie, humanitární, charitativní, politické, sportovní, tělovýchovné a v řadě dalších oblastí.

Životní prostředí

Jsme si plně vědomi dopadů naší obchodní činnosti na životní prostředí. K ochranně životního prostředí přistupujeme zodpovědně, a to v podobě certifikovaného systému environmentálního řízení podle ČSN EN ISO 14001. Vždy zvažujeme rizika, která by naše projekty mohly mít na životní prostředí. U svých zaměstnanců podporujeme ekologické uvažování.

III. Hlášení podnětů

Při podezření, že došlo k jednání, které není v souladu s právními, etickými a interními pravidly, je možné provést oznámení na kontaktní místa uvedená níže. S údaji o oznamovateli, pokud bude jeho identita známa, bude nakládáno jako s důvěrnou informací, nebude tolerována žádná forma odplaty nebo msty, že nahlásil protiprávní či neetické chování. Zároveň identita oznamovatele bude za každých okolností známa pouze předem vymezenému úzkému okruhu osob. O výsledcích šetření podnětu bude oznamovatel informován, pokud to bude možné.

Všem oznamovatelům, kteří učiní svá oznámení v dobré víře, skupina PKS zajišťuje ochranu před možnými negativními důsledky.

Kontakt pro hlášení podnětů:

  • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • etická linka: 800 100 877
  • schránka v přízemí administrativní budovy

    PKS holding a.s.

Schváleno statutárními orgány skupiny PKS v měsíci květnu a červnu 2018. Aktualizováno v měsíci září 2022.

Skupina PKS
PKS holding a.s. Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sázavou
566 697 111
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
qr

Složka B 1951 vedená u KS v Brně

PKS - holding

Nahoru