Whistleblowing

I. Zavedení vnitřního oznamovacího systému

Společnost PKS holding a.s. zavádí ode dne 1. 8. 2023 na základě „Směrnice evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob" a „zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů" (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů") vnitřní oznamovací systém. V případě, že by ve společnosti PKS holding a.s. docházelo k protiprávnímu nebo protietickému jednání, má každý, kdo ve smluvním vztahu ke společnosti PKS holding a.s. vykonává závislou činnost v základním pracovněprávním vztahu, osoba vykonávající zde dobrovolnickou činnost nebo odbornou praxi či stáž, možnost nahlásit tuto činnost pomocí vnitřního oznamovacího systému. Společnost PKS holding a.s. se zavazuje k tomu, že proti oznamovateli takového jednání, který měl oprávněné důvody se domnívat, že jsou oznámené informace pravdivé, popř. proti jeho osobám blízkým (kolegové, přátelé na pracovišti), nebude vést žádná odvetná opatření, naopak zavede cílená opatření na jeho ochranu a zajistí ochranu identity.

II. Příslušná osoba

Společnost PKS holding a.s. na základě výše uvedené směrnice a zákona ustanovila tzv. příslušnou osobu, tedy osobu, ke které budou směřovat veškerá oznámení, která bude tyto oznámení řešit a komunikovat s oznamovatelem.

Příslušná osoba: Marek Štikar

Kontakt:

  • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Telefon: +420 728 925 376
  • Adresa: Skupina firem PKS, P. O. BOX č. 26, 591 01 Žďár nad Sázavou
  • Kancelář vedoucího v budově Dopravy a Mechanizace – oznámení lze podat i osobně, nejlépe pak po telefonické domluvě

Povinnosti příslušné osoby:

  • Přijímá a posuzuje oznámení.
  • Prověřuje události, osoby, v případě nutnosti nechává vypracovat znalecké posudky, popřípadě rozhoduje, zda bude informovat orgány činné v trestním řízení.
  • Navrhuje společnosti opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu v návaznosti na podané oznámení.
  • Zachovává absolutní mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti.
  • Oznamovateli musí do 7 dnů od obdržení oznámení sdělit, že bylo jeho oznámení přijato.
  • Oznamovateli musí do 30 dnů doručit vyrozumění o vyřešení oznámení, toto vyrozumění se může posunout dvakrát o 30 dnů, a to v případech skutkově nebo právně složitých.

III. Oznamovatel

Oznamovatelem se rozumí osoba, která využije vnitřní oznamovací systém k podání informace obsahující podezření na spáchání protiprávního nebo protietického jednání ve společnosti. Možnost podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému obchodní společnosti PKS holding a.s. je v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně oznamovatelů vyloučena pro osoby, jejichž práce nebo jiná obdobná činnost vztahující se ke společnosti PKS holding a.s. spadá pod § 2 odst. 3 písm. c), d), e), f), g) nebo j) nebo pod § 2 odst. 4 zákona o ochraně oznamovatele.
Oznámení musí obsahovat i údaje o oznamovateli, tedy jméno a příjmení, datum narození nebo i jiné údaje, z kterých lze dovodit totožnost oznamovatele. Anonymní oznámení tak není právoplatným podáním a nebude na něj brán zřetel.
Oznamovatel, který učiní oznámení v dobré víře, bude zcela chráněn před odvetou bez ohledu na to, jaký je jeho vztah ke společnosti.
Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé tvrzení, za to mu hrozí pokuta dle zákona.

IV. Ochrana osobních údajů oznamovatelů

Všechna osobní data oznamovatelů budou spravována v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Veškeré informace týkající se oznamování budou důvěrné a budou sdíleny pouze s oprávněnými osobami.

V. Upozornění

Příslušná osoba posuzuje důvodnost a pravdivost oznámení. Pokud je oznámení důvodné a pravdivé, přijmeme nápravná opatření. Zaměstnanci jsou povinni na požádání příslušné osoby jí poskytnout součinnost a spolupracovat s ní v rámci vyšetřování hlášených podnětů.

VI. Schválení a datum účinnosti

Směrnice o ochraně oznamovatelů byla schválena statutárními orgány společnosti PKS holding a.s. dne 1. 8. 2023 a nabývá účinnosti od 1. 8. 2023.

Skupina PKS

PKS - holding

Nahoru