Etický kodex pro smluvní partnery

I. Úvod

PKS holding a.s. a její dceřiné společnosti („dále jen „skupina PKS") tvoří podnikatelské uskupení právnických osob (koncern) působící v oboru stavebnictví ve smyslu § 79, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Skupina PKS je přesvědčena, že etické a ekonomické hodnoty jsou vzájemně provázané, a proto odmítá jakékoliv jednání, které není v souladu s platným právem anebo mravními a etickými standardy. Skupina PKS požaduje, aby všichni zaměstnanci v různých koncernových společnostech dodržovali zákony a etická pravidla a řádně plnili své povinnosti.

S ohledem na výše zmíněné přijímá skupina PKS Etický kodex pro smluvní partnery. Od našich partnerů očekáváme, že budou respektovat zákony, právní předpisy a nařízení a uznávat sociální zodpovědnost vůči vlastní firmě, svým zaměstnancům, všem obchodním partnerům, společnosti a životnímu prostředí. Věříme, že všichni naši dodavatelé budou dodržovat uvedené principy ve své každodenní obchodní praxi a že stejné chování zajistí i u svých subdodavatelů.

II. Znění Etického kodexu pro smluvní partnery

Chování na trhu

Smluvní partner dodržuje právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže, protikorupčního práva a zásady poctivého obchodního styku. Nezapojuje se do manipulování zakázek a do žádných forem kartelových praktik se svými konkurenty. Eviduje veškeré finanční transakce a vede pravdivé účetnictví, které je v souladu s účetními zásadami.

Vztahy vůči zaměstnancům skupiny PKS

Smluvní partner nesmí nabízet, slibovat ani předávat peníze či jiné osobní výhody zaměstnancům skupiny PKS za upřednostňování v obchodním styku. Stejně tak nesmějí obchodní partneři nabízet ani hodnotné dary či jiné nestandardní pobídky. Partner musí u svých zaměstnanců zajistit, aby nenabízeli žádné takové výhody a aby je ani sami nepřijímali. Zaměstnanci skupiny PKS nesmí přijímat žádné osobní dary či výhody u nichž je z jejich povahy zřejmé, že by mohly ovlivnit obchodní rozhodování v rámci skupiny PKS, a proto nesmí smluvní partner žádné takové nestandardní výhody nabízet.

Vztahy vůči zaměstnancům smluvního partnera

Smluvní partner dbá na dodržování pracovní doby a vyplácení řádných a pravidelných mezd. Poskytuje rovné příležitosti bez ohledu na národnost, etnický původ, věk, pohlaví, vzhled, víru, postižení, rodinný stav a sexuální orientaci. Se všemi zaměstnanci zachází důstojně a s úctou, netoleruje psychický nebo fyzický nátlak. Nezaměstnává osoby mladší 15 let a uznává zvláštní potřeby zaměstnanců mladších 18 let. Smluvní partner se zavazuje, že bude své zaměstnance a případné své další poddodavatele seznamovat se zněním tohoto etického kodexu.

Ochrana zdraví

Smluvní partner zaručuje bezpečnost práce a ochranu zdraví. Vyvíjí maximální úsilí, aby nedocházelo ke zraněním. Své zaměstnance pravidelně a zodpovědně školí s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Snaží se o neustálé zlepšování pracovního prostředí, které podporuje bezpečnost a zdraví.

Ochrana životního prostředí

Smluvní partner dodržuje platnou legislativu a standardy systému řízení ochrany životního prostředí. Snaží se o minimalizaci zatížení životního prostředí a vždy zvažuje rizika, která by jeho projekty v této oblasti mohly mít. U svých zaměstnanců podporuje ekologické uvažování.

Ochrana osobních údajů

Smluvní partner nakládá s veškerými osobními údaji v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a českého adaptačního zákona o ochraně osobních údajů. Osobní údaje chrání, má bezpečně uloženy a nikomu dalšímu bezdůvodně neposkytuje.

Obchodní tajemství a důvěrné informace

Smluvní partner zajistí ochranu důvěrných informací skupiny PKS bez ohledu na to, jestli tyto informace pocházejí od skupiny PKS, jejích zákazníků nebo kohokoliv jiného.

III. Hlášení podnětů

Podezření na trestné činy či porušování zásad a závazků obsažených v tomto kodexu může smluvní partner a jeho zaměstnanci hlásit e-mailem, telefonicky nebo vložením podnětu do schránky umístěné v přízemí administrativní budovy PKS holding a.s.. O výsledcích šetření podnětu bude oznamovatel informován, pokud to bude možné.

Kontakt pro hlášení podnětů:

  • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • etická linka: 800 100 877
  • schránka v přízemí administrativní budovy PKS holding a.s.

Schváleno statutárními orgány skupiny PKS v měsíci květnu a červnu 2018. Aktualizováno v měsíci září 2022.

Skupina PKS
PKS holding a.s. Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sázavou
566 697 111
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
qr

Složka B 1951 vedená u KS v Brně

PKS - holding

Nahoru